Ban Mai Scholl

Ban Mai của tôi trong tương lai - Ban Mai’s future in my eyes

Được viết: Thứ ba, 23-01-2018

     Calling Ban Mai School an excellent school is actually an understatement of what it’s truly worth, a place that has topnotch teachers and a place where students get the most love and care.

     Gọi Ban Mai là một trường học tuyệt vời thì thực sự điều đó chỉ là một phần giá trị thật của nhà trường, nơi mà ở đó có những giáo viên hàng đầu và là nơi học sinh được nhận tình yêu thương và sự quan tâm thật lớn lao.

    Even though I have only been here for more than three years, the influence Ban Mai School has on me is extremely big. Just being here has boosted my confidence, my social skills, my English skills and so many more. Here, I have met many incredible people that I’m proud to call my friends, my educators and many wonderful memories that I will forever cherish.

Mặc dù tôi mới chỉ học ở đây được hơn ba năm, nhưng trường Ban Mai có một ảnh hưởng vô cùng lớn đối với cuộc đời tôi. Ban Mai đã giúp tôi tự tin hơn, phát triển kỹ năng xã hội, kỹ năng tiếng Anh của tôi và còn rất nhiều điều hơn nữa. Ở đây, tôi đã gặp những con người tuyệt vời mà tôi tự hào gọi bạn bè, giáo viên của tôi và thật nhiều những kỷ niệm mà tôi sẽ mãi trân trọng.

 

    Like I said before, Ban Mai School has, without a doubt, the best teachers ever. They are not like others teachers, the teachers are so passionate and just oozing with charisma and knowledge. They are also lovable and hilarious. They never shy away from making joke or gag or even shaggy-dog story to make us laugh or to let off some steam. That is why the students and the teachers are super close and have an understanding between each other. You can be sure that they will always help you with your problems and give you lots and lots of helpful advice. But when it’s time to get down to work, they are very tough and strict because they are absolutely dedicated to help the students reach their fullest potential.

Giống như tôi đã nói, không có nghi ngờ gì rằng trường Ban Mai đã và đang có những giáo viên giỏi nhất từ trước tới nay. Họ không giống như những giáo viên khác. Giáo viên ở đây rất tâm huyết, say mê nghiên cứu và rất có uy tín. Họ cũng đáng yêu và vui nhộn. Họ không bao giờ cảm thấy phiền khi kể chuyện cười hoặc làm trò đùa giúp chúng tôi cảm thấy thư giãn và được xả hơi. Đó là lý do tại sao học sinh và giáo viên rất gần gũi và hiểu nhau. Bạn có thể chắc chắn rằng họ sẽ luôn luôn giúp bạn khi bạn có khó khăn và cho bạn rất nhiều, rất nhiều lời khuyên hữu ích. Nhưng khi đã đến lúc làm việc, họ rất nghiêm túc và tâm huyết vì họ muốn giúp học sinh phát huy tối đa khả năng của bản thân.

   One of the many reasons I think Ban Mai School is incomparable to other schools is that the students here are warm-hearted and overall fun to be around. They are never afraid to speak their mind and are intimidatingly confident which will just blow you away. If you’re ever in trouble or feeling blue, you can always count on them to back you up and brighten up your day. But sometimes they can be a little bit troublesome like: breaking stuff, dodging school rules, using the right of freedom of speech to their fullest advantage or just being a pain in the neck for teachers.

Một trong những lý do khiến tôi cho rằng không nên so sánh trường Ban Mai với các trường khác đó là là học sinh ở đây rất chân thành và cảm thấy vui vẻ khi đến trường. Học sinh luôn mạnh dạn nói lên tiếng nói của bản thân mà không lo sợ vấn đề đó sẽ bị lãng quên. Nếu bạn gặp rắc rối hoặc cảm thấy buồn, bạn luôn có thể tin tưởng rằng học sinh ở đây sẽ giúp đỡ lẫn nhau để giải quyết vấn đề và động viên nhau cố gắng trở lại. Nhưng đôi khi học sinh cũng  có thể có một chút rắc rối như phá vỡ công cụ, vi phạm các quy tắc của trường học, sử dụng tối đa quyền tự do ngôn luận hoặc đôi khi là làm phiền lòng giáo viên.

   As time keeps on passing by, Ban Mai School will keep on growing to greater height. There are three hundred and sixty five days in a year, and each day is a mark of the school’s endless hard work to prepare the young minds of tomorrow for the great big world out there. I think in the future Ban Mai School will be a very happy school. To me, a happy school is built upon on two most critical aspects: the teachers and the students.

Và thời gian thì cứ thế trôi đi, trường  Ban Mai của tôi sẽ không ngừng phát triển tới những tầm cao mới. Một năm có 365 ngày và mỗi ngày trôi qua sẽ đều đánh dấu  sự cố gắng và nỗ lực mạnh mẽ của nhà trường để trang bị cho những thế hệ trẻ tương lai hành trang vững chắc bước vào cuộc sống. Tôi nghĩ rằng trong tương lai, Ban Mai sẽ trở thành  một ngôi trường hạnh phúc. Và với tôi, một ngôi trường hạnh phúc sẽ được tạo nên bởi hai nhân tố quyết định đó là giáo viên và học sinh.

    First and foremost are the teachers. Teachers are the nation builders or as you can say: the strength of every profession in the country. So being a teacher can be stressful: the long hours, the sleepless night and the infinite list of things to worry about. Being a good teacher is very hard. First of all, a good teacher should have a deep knowledge and a great education because “a teacher is only as good as his knowledge”. Secondly, a good teacher respects students, teachers need to create a welcoming learning environment where each person’s ideas and opinions are valued and students are treated as adults. There is a saying: “if speaking is sliver; then listening is gold”, a good teacher should also be a good listener. This quality can help teachers relate to students then from there develops a mutual respect between each other. Last but not least, a good teacher needs to challenge and inspire, being creative, engaging, and inspirational while teaching will have students feeling energetic and keep wanting for more.

Đầu tiên và trên hết là người giáo viên. Giáo viên là người xây dựng đất nước hoặc bạn có thể nói sức mạnh của đất nước. Vì vậy, khi là một giáo viên có thể căng thẳng: làm việc nhiều giờ, đêm không ngủ và vô số những điều cần phải lo lắng. Là một giáo viên giỏi là rất khó. Trước hết, một giáo viên giỏi phải có kiến ​​thức sâu rộng và có một nền giáo dục tuyệt vời vì "một giáo viên chỉ tốt khi họ có kiến thức tốt". Thứ hai, một giáo viên giỏi là người giáo viên luôn tôn trọng học sinh và là người có thể tạo ra một môi trường học tập thân thiện nơi ý tưởng và ý kiến ​​của mỗi học sinh đều có giá trị và học sinh được đối xử như người lớn. Có một câu nói: "Nếu lời nói là bạc thì lắng nghe là vàng ", một giáo viên tốt cũng nên là một người nghe biết lắng nghe. Tiêu chuẩn này có thể giúp giáo viên gần gũi hơn với học sinh và từ đó phát triển sự tôn trọng lẫn nhau. Điều cuối cùng cũng không kém phần quan trọng, một giáo viên giỏi phải là người biết thúc đẩy và truyền cảm hứng, sáng tạo, lôi cuốn trong quá trình giảng dạy sẽ giúp học sinh cảm thấy tràn đầy sức sống và tiếp tục muốn học hỏi nhiều hơn.

      I think the teachers in Ban Mai School have got all of those quality. Thanks to the incredible guidance of the one and only Ms. Mai Thi Lan Anh, Banmai teachers have been trained and equipped with many fun, fresh ways to teach and know how to connect with students on a different level.

Tôi cho rằng giáo viên ở Ban Mai đã hội tụ đầy đủ những phẩm chất đó. Nhờ có sự hướng dẫn tận tình của người thầy vĩ đại cô Mai Thị Lan Anh, các giáo viên ở Ban Mai luôn được đào tạo và trang bị những kiến thức mới nhất, cập nhất nhất, những cách thức tuyệt vời nhất để kết nối và truyền cảm hứng thật tốt tới cho học sinh ở các mức độ khác nhau.

     One of the important aspect to making a happy school is the students. In a school, the highest-priority are the students because the whole point of school is to educate the minds of future leaders of the world. To become a happy school, students need to value the differences of each individual, follow the rules, need to be creative, collaborative in group project, show consideration for teachers and faculties at school, think highly of the upper classes and need to stick up for the younger classes.    

Một trong những yếu tố quan trọng để tạo nên một trường học hạnh phúc chính là học sinh. Trong một trường học, ưu tiên hàng đầu là học sinh vì toàn bộ hoạt động của nhà trường là để giáo dục tri thức cho các nhà lãnh đạo trẻ tương lai của thế giới. Để trở thành một trường học hạnh phúc, học sinh cần phải trân trọng sự khác biệt của từng cá nhân, tuân theo các quy tắc, cần phải có sự sáng tạo, hợp tác trong dự án nhóm, thể hiện sự quan tâm của giáo viên và các khoa ở trường, nghĩ đến các khoá học trước và chuẩn bị tốt hơn cho các khoá học sau.

    From my perspective, I think Banmai students in many ways are good students, respectful to their peers but have not gone as far as to reach all of those qualities. But with time, I think they can end up achieving them.

Theo quan điểm cá nhân, tôi cho rằng học sinh Ban Mai theo nhiều cách hiểu khác nhau đều là những học sinh tốt, biết tôn trọng bạn bè và có thể họ chưa đạt được hết các tiêu chuẩn kể trên nhưng theo thời gian, tôi tin rằng họ sẽ thành công.

    A happy school does not only depend on the teachers and students but on the school, a school is run by many people for instance the principal. It’s the school job to create a fun playground and a safe environment for students and Banmai School has all of that.

Một trường học hạnh phúc không chỉ phụ thuộc vào giáo viên và học sinh mà còn phụ thuộc vào sự vận hành của nhà trường đó, không chỉ đơn thuần là một người như hiệu trưởng. Công việc của nhà trường chính là tạo ra một sân chơi vuiver, một môi trường học tập an toàn cho học sinh và Ban Mai của tôi đã và đang làm điều đó rất tốt.

   In the course of time, Banmai School will expand the school’s national relationship and from that maybe develop a student’s exchange program with other schools across the world. One of the things I think the school is going to have in the upcoming time is an increase extracurricular activities and clubs like: astronomy club, dance club, detective club, movie club, charity club, acting club, comic club, school paper club, yearbook club...  Right now, Ban Mai already has topnotch facilities but with the nonstop flourishing of technology, Ban Mai School might even tackle virtual studying like creating a class room with virtual glasses or even a room that can transform to other places. Another thing the school might also take into account is a gaming room, but not that kind of gaming room, this room will have sofa, free beverages, pool tables, tennis tables, music, free wifi, books, hockey tables and will only be open after school for students to chillax after a hard day of studying. In addition to all of those changes, Banmai might also adapt new subjects outside of the ordinary program, for example: astronomy, fencing, French, mandarin….

Trong thời gian tới, Trường Ban Mai sẽ mở rộng các mối quan hệ quốc gia của trường và từ đó có thể phát triển những chương trình trao đổi học sinh với các trường khác trên khắp thế giới. Một trong những điều tôi nghĩ rằng trường học sẽ làm đó là tăng cường các hoạt động ngoại khóa và các câu lạc bộ như  thiên văn học, khiêu vũ, thám tử, điện ảnh, từ thiện, diễn viên, truyện tranh, câu lạc bộ làm kỉ yếu trường học,... Ban Mai đã có cơ sở vật chất hàng đầu nhưng với sự phát triển không ngừng của công nghệ, ngôi trường này thậm chí có thể cần tiến tới công nghệ của việc học ảo như tạo ra một phòng học với kính ảo hoặc thậm chí một phòng có thể di chuyển sang các nơi khác. Một điều nữa mà trường học có thể xem xét là phòng chơi game, nhưng không phải là loại phòng chơi game thông thường, phòng này sẽ có ghế sofa, đồ uống miễn phí, bàn bi-da, bàn chơi quần vợt, nhạc, wifi miễn phí, sách, bàn chơi khúc côn cầu và sẽ chỉ được mở sau giờ cho sinh viên để thư giãn sau một ngày học tập. Ngoài tất cả những thay đổi đó, Ban Mai cũng nên tiếp cận với các môn học mới bên ngoài chương trình cơ bản, ví dụ: thiên văn học, đấu kiếm, tiếng  Pháp, tiếng cổ Trung Hoa…

   In conclusion, Ban Mai School is a great place for parents to put their trust in raising their little angels; and a wonderful stepping stone for youngsters.

Tóm lại, trường Ban Mai là một ngôi trường tuyệt vời để phụ huynh gửi gắm con em mình và đó cũng là nơi sẽ chuẩn bị vững chắc hành trang bước vào cuộc sống cho thế hệ trẻ.

 

Liên hệ

1. Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai

Địa chỉ: Lô NT02 - Khu ĐT Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

2. Trường THCS - THPT Ban Mai

Địa chỉ: Lô TH4 khu đô thị Văn Phú - P. Phú La - Hà Đông